Grupa docelowa:

– osoby pozostające bez zatrudnienia – 120 osób (72K i 48M)

– w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w UP – należy przedłożyć zaświadczenie z PUP.

– osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi-  minimum 60 osób (36 K i 24 M) – konieczne orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 02-P lub 01-U

– minimum 15 osób z niepełnosprawnością sprzężoną – konieczne przedłożenie orzeczenie o niepełnosprawności z minimum 2 kodami.

– co najmniej 10% ogółu uczestników stanowić będą: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego tj. min 12 osób (7 K i 5 M) (wielokrotnego wykluczenia społecznego, tj. z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji  osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

Wsparcie w ramach proj. skierowane jest do 120 Osób (72K i 48M)lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (klienci MOPS Kraśnik), tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Kraśnik województwa lubelskiego (w rozumieniu KC), pozostających bez zatrudnienia, które dążą do zwiększenia ich poziomu integracji społeczno –zawodowej.

Podstawowe informacje o procesie rekrutacji:

 • Proces rekrutacji uczestników do Projektu będzie realizowany w sposób ciągły przez 16 miesięcy w terminie od 01.09.2019r. Organizator wyłoni 120 uczestników projektu spełniających kryteria kwalifikowalności do projektu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany okresu rekrutacji Rekrutacja będzie poprzedzona działaniami informacyjnymi na tablicach informacyjnych, stronie internetowej i portalu społecznościowym, bezpośrednimi spotkaniami w MOPS.
 • Rekrutacja do udziału w Projekcie będzie prowadzona przez personel projektu i pracowników socjalnych MOPS, osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą zgłosić się do koordynatora projektu/biura projektu lub pracownika socjalnego MOPS i wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie osobiście, listownie, telefonicznie lub mailowo.
 • Z każdym potencjalnym kandydatem do Projektu zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy jak również rozmowa z psychologiem/doradcą zawodowym oceniająca poziom wiedzy z zakresu kompetencji społecznych i uwarunkowań rynku pracy (niski – 10, średni – 5, wysoki – 0 )
 • Kwalifikację do Projektu będzie prowadzić komisja rekrutacyjna. Komisja rekrutacyjna będzie analizowała wywiad środowiskowy pod kątem spełnienia kryteriów formalnych ujętych w projekcie tj. przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, miejsce zamieszkania, korzystanie z pomocy MOPS Kraśnik albo kwalifikacja do objęcia pomocą, przynależność do jednej z grup wymienionych w opisie grupy docelowej, status na rynku pracy. Ponadto komisja będzie uwzględniała kryteria pomocnicze w zakresie poziomu wiedzy z zakresu kompetencji społecznych i uwarunkowań rynku pracy. Kryteria dodatkowe:
  osoba niepełnosprawna z zaburzeniami psychicznymi (+5 pkt.),
  osoba z wielokrotnym wykluczeniem społecznym (+5 pkt.)
  (przy jednocz. liczbie pkt. decyduje kolejność zgłoszeń)
 • W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby z największą ilością punktów. Dla osób, które nie zakwalifikują się do Projektu zostanie utworzona lista rezerwowa.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Formularz zgłoszeniowy i inne

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
« Mar    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031