Kraśnik, 01.10.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL.SnS/1/2013
Przeprowadzenie szkolenia „Kurs prawa jazdy kat. C” oraz „Przyśpieszony Kurs wstępnych kwalifikacji zawodowych”
w ramach projektu pn. „
Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik
NIP 7151885402

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości postępowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 1. Nazwa projektu:

Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest :

 1. przeprowadzenie szkolenia „Kurs prawa jazdy kategorii C” w wymiarze 50 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych dla 10 osób.

 2. przeprowadzenie szkolenia – „Kwalifikacja wstępna przyspieszona” dla 10 osób , uczestniczących w kursie „Prawo jazdy kat. C”. Szkolenie ma obejmować przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (minimum 140 godzin zajęć w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne)

Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do egzaminu sprawdzającego, po którym otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia tj. uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego.

 1. Wykonawca winien przeprowadzić kurs zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. Nr 58, poz. 515 z 2003 r.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz.1834 z późn. zmian.).

 2. Wykonawca zabezpiecza materiały i pomoce naukowe potrzebne w trakcie trwania szkolenia, które powinny być przygotowane starannie, a ich treść zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy w zakresie przedmiotu szkolenia.

 3. Zajęcia praktyczne i teoretyczne muszą być prowadzone przez uprawnionych instruktorów.

 4. Zajęcia teoretyczne odbędą się w Kraśniku.

 5. Wymagania dotyczące szkolenia „Kurs prawa jazdy kategorii C” i „Przyśpieszony Kurs Kwalifikacji wstępnych:

 1. sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do egzaminów zewnętrznych – przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,

 2. opłacenie jednego państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego dla każdego kursanta,

 3. opłacenie badań lekarskich,

 4. zapewnienie materiałów szkoleniowych.

 5. Zapewnienia cateringu podczas szkoleń

 6. Zapewnienie sali szkoleniowej z zachowaniem podstawowych standardów

 1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, harmonogramu zajęć w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

 1. Wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolenia:

 1. Dokumentację należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
  27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz.1834 z późn. zmian.)

 2. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji o współfinansowaniu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z kursem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach o ukończenia kursu. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej kursu, w tym dokumentacji finansowej, nie krócej niż do dnia 31.12.2020 r. oraz udostępniania jej zarówno Zamawiającemu jak i innym uprawnionym podmiotom odpowiedzialnym za realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia w trakcie szkolenia listy obecności uczestników z każdego dnia szkolenia oraz przedstawienia kopii tej listy Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia.

 5. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:

 1. dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,

 2. protokół z egzaminu wewnętrznego,

 3. rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia

oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem
w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbędą się w terminie od 10

3.10.2014 r. do 15.12.2014 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania
  i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz.1834 z późn. zmian.).

 2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 3. Wykonawca musi posiadać min. 2 letnie doświadczenie w realizacji kursów prawa jazdy kat. C

oraz Kursów „Kwalifikacje zawodowe”

 1. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagania od instruktorów: minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji kursów prawa jazdy kat. C, instruktorzy powinni posiadać kwalifikacje instruktorskie (Państwowy Egzamin Instruktorski) co najmniej w zakresie prawa jazdy kat. C.

 2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniom, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Cena usługi – 100%

 1. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 2. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słowni .

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 2. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
  i parafowane przez osoby uprawnione.

 5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy,

 2. kserokopia zaświadczenia dotyczącego dokonania przez Wykonawcę wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych,

 3. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,

 4. oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 5. oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3) o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
  z Zamawiającym

 6. wykaz osób (zał. nr 4), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia; do wykazu należy dołączyć życiorysy wykładowców/instruktorów, kserokopię dyplomu ukończenia szkoły lub świadectwa kwalifikacji zawodowych oraz pisemną zgodę tych osób na przeprowadzenie w/w kursów,

 7. szczegółowy program kursu oraz opis miejsca prowadzenia kursu.

 1. Wszystkie dokumenty załączone przez Wykonawcę do oferty w postaci kopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 2. Ofertę należy złożyć do dnia 06.10.2013 r. z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia „Kurs prawa jazdy kat. C oraz „Przyśpieszony Kurs Wstępnej Kwalifikacji Zawodowej” w ramach projektu pn. „Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego”:

 1. osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) w siedzibie Zamawiającego: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik.

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dszydlowska@mops.krasnik.pl

 1. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, będą złożone na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań, nie będą rozpatrywane.

 1. Osoba do kontaktu:

Danuta Szydłowska, tel. 516 053 047

 1. Informacje o formalnościach:
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wywiesi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w biurze projektu, ul Lubelska 94, 23-200 Kraśnik oraz zamieści informację na stronie internetowej stowarzyszenia: www.impuls.krasnik.pl .

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

 4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

Załącznik:

 1. Formularz ofertowy

 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

 4. Wykaz osób