Zapytanie ofertowe

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr POKL.07.02.01-06-161 pt „Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

zapraszamy do składania ofert na wynajem sal dydaktycznych.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

Ul. Grunwaldzka 4A

23-210 Kraśnik

www.impuls.krasnik.pl

dszydlowska@mops.krasnik.pl

 

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS zaprasza do składania ofert

w Zapytaniu ofertowym.

Przedmiotem Zapytania jest udzielenie zamówienia na wynajem sal dydaktycznych na przeprowadzenie szkolenia: opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci w zakresie określonym w punkcie 4 Zapytania.

Zamówienie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). Zamówienie jest prowadzone na podstawie niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu nr POKL.07.02.01-06-161 pt „Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę wynajmu sal dydaktycznych zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Danuta Szydłowska, Tel. 516053047, dszydlowska@mops.krasnik.pl

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W przypadku zwiększenia liczby grup i godzin w wyniku otrzymania większej ilości zgłoszeń od potencjalnych uczestników projektu Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości godzin wynajmowanych sal
w stosunku do zaplanowanych w niniejszym zapytaniu. W przypadku prowadzenia w danej miejscowości grup w kolejnym naborze do projektu Zamawiający występować będzie o zwiększenie ilości godzin wynajmu aneksem do umowy.

Niniejsze zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego  oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i biurze projektu.

 INFORMACJE O PROJEKCIE

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiegoskierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie miasta Kraśnik oraz gmin: Wilkołaz, Dzierzkowice, Trzydnik, Kraśnik, Annopol, Gościeradów, Szastarka.

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, która zapewni wynajem sali dydaktycznej przystosowanej do przeprowadzenia szkolenia w projekcie Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

  1. Szkolenie Kucharz – Piekarz – wymóg: sala szkoleniowa z zapleczem kuchennym – 100 godzin
  2. Szkolenie Obsługa gastronomiczna, florystyczna i animacja czasu wolnego wymóg: dostęp do zaplecza kuchennego, Sali cateringowej z wyposażeniem (stoły, zastawy stołowe, szkło itp.) – 150 godzin
  3. Szkolenie opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci – 100 godzin

Zajęcia prowadzone będą w dni powszednie oraz weekendy (wg ustalonego harmonogramu)

Wybrany Wykonawca wynajmie jedną lub kilka sal na czas określony w harmonogramie, z możliwościąwynajęcia w dodatkowy dzień tygodnia, w okresie realizacji projektu.

Okres rozpoczęcia zajęć przewidywany jest od 08.10.2014 r. do 15.12.2014 r i może ulec zmianie w wyniku wydłużenia procedury wyboru wykonawcyna usługę związaną z wynajmem Sali lekcyjnej lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

W przypadku odwołania zajęć, szkolenie może odbyć się w inny dzień tygodnia.

W ramach zamówienia zostaną wybrani wykonawcy który złożą najkorzystniejsząofertę (najtańszą) cenową, wynajmu sal w miejscu szkolenia.

 

WYMAGANIA WOBEC WYNAJMUJĄCYCH:

Dostępność sali w godzinach: 8.00 – 21.00;

Sala szkoleniowa na 13-14 osób, ale o przestrzeni jak na ok. dwadzieścia osób;

Sala posiada dostęp do sieci energetycznej;

Sala posiada mocne oświetlenie;

Sala powinna być wyposażona w: tablicę, krzesła, stoliki dla minimum 13-14 osób;

Sala posiada okna i istnieje możliwość ich zasłaniania;

Stoły i krzesła nie są zamocowane na stałe (skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi) i istnieje możliwość ich przestawiania;

Sala nie jest usytuowana w piwnicy lub suterenie;

Toaleta jest usytuowana na tym samym piętrze;

 

WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Posiadanie sal bądź posiadanie uprawnień do ich wynajmu.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY:

Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 Ocena spełnienia w/w warunków udziału odbędzie się na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie
z załączonym formularzem ofertowym zawierać będzie cenę brutto za godzinę wynajmu sali w miejscowości X dla grupy nr X na łączną ilość godzin X.

PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego-cena brutto 100%.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wynajmujący ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta może mieć formę pisemną, fax lub e-mail

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura projektu,ul. Lubelska 94, 23-200 Kraśnik lub siedziby zamawiającego, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik do 08.10.2014r do godz. 10:00 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres dszydlowska@mops.krasnik.pl jako podpisany i zeskanowany dokument lub faxu na numer 81 8251580.

Załączniki:

Zapytanie i wzór umowy