Zapytanie ofertowe

Opracowanie i wydruk naklejek informacyjnych, ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu

Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego

Kraśnik, 01.10.2014 r.

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS (dalej KSIS IMPULS)

ul. Grunwaldzka 4A

23-210 Kraśnik

Tel. 516053047

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Opracowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu

W związku z realizacją przez KSIS IMPULS projektu ”Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na opracowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004  Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie i wydruk naklejek informacyjnych, ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu:

  • zaprojektowanie i wydruk ulotek promocyjnych,
  • zaprojektowanie i wydruk plakatów promocyjnych,

z uwzględnieniem:

- logotypów zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach POKL,

- informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz hasłem promocyjnym „Człowiek najlepsza inwestycja”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”,

- logo zamawiającego – KSIS IMPULS

- logo Partnera – Miasto Kraśnik

Warunek konieczny: wszystkie materiały promocyjne muszą odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przygotowanie projektu Przygotowanie projektu graficznego ulotek informacyjnych według wskazówek Zamawiającego oraz wydruk ulotek w formacie A5 –1000 szt  Wydruk offsetowy, jednostronnych, kolorowy (4/4 CMYK) na papierze kredowanym, błyszczącym, gramatura minimum 135 g

  2.  Przygotowanie projektu graficznego plakatu informacyjnego według wskazówek Zamawiającego, wydruk plakatów w formacie A3 – 200 szt., druk offsetowy, jednostronny, kolorowy (4/0 CMYK) na papierze kredowanym, błyszczącym, gramatura minimum 135 g, Termin realizacji zamówienia: do 05 lutego 2013 r.

Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena.

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Wraz z ofertą należy przedłożyć podpisany Załącznik
nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA.

Termin ważności oferty: 3 dni.

Ofertę należy przesłać do dnia 03.10.2014 r. do godz. 15:00,

- na adres pocztowy: KSIS IMPULS, ul Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik, z dopiskiem ”Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego” – oferta na opracowanie
i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu
(liczy się data wpływu),

- na adres e-mailowy: dszydlowska@mops.krasnik.pl, w tytule wpisując ”Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego” – oferta na opracowanie
i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu
(liczy się data wpływu),

- faxem na nr: 81.8251580 (liczy się data wpływu).

 

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail: dszydlowska@mops,krasnik.pl, w tytule wpisując „Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego” – oferta na opracowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej www.impuls.krasnik.pl oraz zamieści na tablicy ogłoszeń w biurze projektu – informację o wyborze Wykonawcy.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1_potwierdzenie zapoznania się z zaproszeniem,

  2. Załącznik nr 2_formularz ofertowy,
  3. Załącznik nr 3_ wzór umowy,
  4. Załącznik nr 4_ wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.