1. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr POKL.07.02.01-06-161/13 pt „Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

zapraszamy do składania ofert na zapewnienie obsługi cateringowej podczas szkoleń

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 2. Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS
 3. Ul. Grunwaldzka 4A
 4. 23-210 Kraśnik
 5. www.impuls.krasnik.pl
 6. dszydlowska@mops.krasnik.pl

Przedmiot zamówienia:

 1. Catering dla 40 osób dorosłych – obiad 2 daniowy , barek kawowy

 Wydatki zostaną poniesione ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zapytanie ofertowe

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Wspólny Słownik Zamówień CPV
Kod CPV:

55322000-3 – usługi gotowania posiłków

55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków

55521200-0 – usługi dowożenia posiłków

55520000-1 – usługi dostarczania posiłków.

 

Informacje ogólne
Zamawiający:

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

Ul. Grunwaldzka 4A

23-210 Kraśnik

Prowadzi postępowanie na wykonanie:

Cateringu obiadowego i kawowego dla 40 osób dorosłych w ramach projektu „ Staz na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego” w okresie od dnia podpisania umowy do 15.12.2014 r.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodne z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • Złożona oferta powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Oferenta (Wykonawcy), opis nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, wartość oferty, termin ważności oferty. Wskazane jest, aby oferta zawierała także inne informacje niezbędne do jej oceny z punktu widzenia kryteriów wskazanych w Zapytaniu.
 • Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1,2,3, które stanowią integralną część zapytania ofertowego.
 • Oferta powinna być podpisana osobiście przez Oferenta.
 • Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

 

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie wykonane ma być w terminie 08.10.2014 do 15,12.2014, prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 1. Szczegóły zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu – dostawa i przygotowanie wyżywienia dla 40 osób dorosłych, biorących udział w szkoleniach.

 • Przewidywana liczba osobodni – 2920

 • Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie jednego posiłku dziennie tj. obiad dwudaniowy oraz stolik kawowy (kawa, herbata, ciastka)

 • Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do niedzieli włącznie w godzinach : godz. 12.30 – 16 , catering kawowy od 8- 21(zgodnie z harmonogramem szkoleń)

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego min na 3 godziny przed ustalona godziną dostarczenia posiłku. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej . W takim przypadku Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał odszkodowania z tytułu zmniejszenia ilości maksymalnej opisanej powyżej.

 • Dzienny jadłospis obejmuje :

obiad:

 • zupa, drugie danie: ziemniaki ( lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.)- dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. – surówka, kompot lub napój, gdzie przykładowe menu w tygodniu podano poniżej:

 • Należy założyć, że w grupie mogą znaleźć się osoby o specjalnych potrzebach żywieniowych np. dieta bezcukrowa,. Bezglutenowa, inne rodzaje diet – Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu rekrutacji i zakończeniu procedury przetargowej.

 • Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 5 dni roboczych i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. Zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych.

 • Posiłki musza być urozmaicone, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnych ze standardami HACCP. Posiłki muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów.

 • Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem, w specjalistycznych termosach,

 • Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór naczyń (termosów innych naczyń, w których dostarczane są produkty) i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości.

 • Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące mycie naczyń używanych do wydawania posiłków

 • Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 • Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej..

 • W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł z zachowaniem wszystkich wymogów opisanych wyżej.

 • W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.

 • Faktury VAT za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 • Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku to jest cenę ryczałtową.

 • Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Zamawiający zwróci na koszt Wykonawcy towary będące przedmiotem reklamacji, a Wykonawca dostarczy towary wolne od wad.

 • Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotowych usług do 08.12.2014.

 • W przypadku nieprzewidzianych okoliczności przedłużenia realizacji szkoleń, data realizacji zamówienia może ulec zmianie.

 

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

 • Posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie cateringu.

 • Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (oświadczenie).

 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 • Złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.

 • Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (oświadczenie).

 • Wyrażą zgodęna wgląd w dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i przez wszystkie organy kontrolujące Projekt (ocena na podstawie oświadczenia).

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Cenę należy wyrazić jednostkowo na osobodzień w PLN w wysokości brutto , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 3. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest menager projektu Pani Danuta Szydłowska tel. 516 053047, e-mail: dszydlowska@mops.krasnik.pl.

 4. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 

Termin i miejsce składania oferty

 1. Oferty należy składać do dnia 06.10.2014 mailem (dszydlowska@mops.krasnik.pl), faxem (81 825 15 80), osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dot. projektu Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego” w siedzibie zamawiającego.
 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby KSIS IMPULS

 2. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Kryteria:

Kryteria oceny ofert:

I Cena –70%

II zatrudnianie osób na umowy o pracę – 10%

III. zatrudnianie przez wykonawcę osób niepełnosprawnych – 10%

IV doświadczenie i referencje – 10%

Kryterium I:

Najwyższą ocenę otrzyma najbardziej efektywna finansowo oferta.

Najwyższą ocenę – 100 pkt. otrzyma oferta o najniższej cenie.

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Kryterium II:

Najwyższą ofertę otrzyma wykonawca, który zatrudnia pracowników na umowy o pracę

 • 100 % pracowników na umowy o pracę – 100 pkt
 • 80% pracowników na umowy o pracę – 80 pkt
 • 50 % pracowników na umowy o pracę – 50 pkt

 

Ilość pkt x 10%

 

Kryterium III:

Najwyższą ofertę otrzyma wykonawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne

 • Min. 3 pracowników niepełnosprawnych – 100 pkt
 • Min 2 pracowników niepełnosprawnych – 80 pkt
 • Minimum 1 pracownik niepełnosprawny – 50 pkt

 

Ilość pkt x 10%

 

 

Kryterium IV:

Najwyższą ocenę otrzyma najbardziej doświadczona firma, dokumentujące się referencjami

 

 • Istniejąca na rynku powyżej 5 lat i posiadają przynajmniej 5 pozytywnych referencji – 100 pkt.

 • Istniejąca na rynku od roku do 5 lat i posiadają przynajmniej 3 pozytywnych referencji – 80 pkt.

 • Istniejąca na rynku do roku i posiadają przynajmniej 1 pozytywną referencję- 60 pkt.

 

Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Ilość pkt x 10%

Łączna liczba punktów procentowych: K1+ K2 + K3 + K4 = 100%