Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” realizator projektu pt. Staż na start-aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu wyłonienia Managera w/w projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej.

I. Wymagania stawiane kandydatom:

1) Wykształcenie wyższe

2) Doświadczenie w koordynowaniu projektów EFS

3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) Brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,

5) Dyspozycyjność

II. Obowiązki:

  1. Praca w okresie od 01.10.2014r. do 30.06.2015r. (dopuszcza się możliwość pracy w weekendy), obciążenie o równowartości 80 godz. w miesięcznie.

  2. Koordynowanie projektu pt. „Staż na start-aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego”, w tym odpowiedzialność za całość realizacji projektu, nadzór nad realizacją projektu, przygotowanie wniosków o płatność, bieżący kontakt z IP, przepływ informacji pomiędzy personelem, opracowanie harmonogramu szkoleń, współpraca z kadrą, prowadzenie biura projektowego.

III. Wymagane dokumenty:

1) CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych,
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 3) Oświadczenie dot. zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 4) Oświadczenie o niekaralności, 5) Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata.

 

Oferta cenowa powinna zawierać informacje o proponowanej cenie brutto za 1 godzinę (60min) pracy. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. III. niniejszego zaproszenia.

Kandydaci proszeni są o składanie ofert w siedzibie Kraśnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „IMPULS” ul. Grunwaldzka 4a, 23-210 Kraśnik w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs na Managera w ramach projektu „Staż na start-aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego” w terminie do dnia 24.09.2014 r. do godziny 10:00.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Załacznik:

Ogłoszenie na managera

 

pasek