Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia
usługi szkolenia “Opiekunka osób starszych niepełnosprawnych i dzieci”
 w ramach

Projektu pn. “Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego!”
(nr POKL.07.02.01-06-161/13).

Zamawiający: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik

Przedmiot i opis zamówienia:

 1. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia szkolenia połączonego z warsztatami z zakresu : Opiekunka osób starszych , niepełnosprawnych w ramach  zadania 2 ww. projektu dla  14 uczestników.
 2. Opiekunka dziecięca
 3. Zajęcia w części teoretycznej mają zostać przeprowadzone dla 1 grupy w wymiarze 100 godzin w tym 5 godzinny instruktarz BHP, 46 godzin – opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz 49 godzin opiekunka dziecięca.
 4. Kandydat na trenera może przedstawić ofertę częściową tj wykonać szkolenie dot tylko opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub opieki nad dziećmi (zależnie od kompetencji zawodowych).
 5. Dopuszcza się wykonanie usługi instruktażu BHP przez osobę uprawnioną (instruktora BHP)
 6. Zajęcia będą odbywać się w systemie 6 godzinnym tj. 17 spotkań po 6 godzin dziennie
 7. Jedna godzina szkolenia obejmuje 45 minut zajęć i 15 minut przerwy.
 8. Kandydat na trenera powinien spełnić następujące warunki:

-powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów itp., w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia prowadz. w ramach projektu (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin szkoleń),

lub

- co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.

 1. Minimalny zakres tematyczny szkolenia :

Dot. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi:

 • zasady i techniki komunikowania się, organizacji czasu wolnego, ukierunkowania opieki nad osobą zdrową, chorą,
 • podstawy higieny, kontroli podstawowych parametrów życiowych, pierwszej pomocy, socjologii starzenia się, podstaw neurologii, chorób narządu ruchu, podstaw psychiatrii,
 • ukierunkowania opieki nad ludźmi starszymi – etyka, podstaw psychologii, elementów komunikacji, aspektów prawnych, promocji zdrowia, pielęgnacji osób niepełnosprawnych , BHP.

Dot. opieki nad dziećmi:

 • kompetencje opiekuna,
 • odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • rozwój dziecka, żywienie i pielęgnacja,
 • zabawa, pierwsza pomoc,
 • BHP itp.

Zamawiający zapewni salę/sale na terenie Kraśnika lub innej gminy dostosowaną do szkolenia grupy 14 osobowej
z dostępem do światła dziennego, wyposażoną w krzesła oraz stół/stoliki umożliwiające wygodny udział w zajęciach.

Termin realizacji zamówienia: od 08.10.2014 do 15.12.2014 r.

Wymagania w stosunku do wykonawcy:

 1. Kandydat na trenera powinien udokumentować:

- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów itp., w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia prowadz. w ramach projektu (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin szkoleń),

lub

- co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.

 

Wykonawca składa ofertę podając cenę za 1 godzinę szkolenia z warsztatami, opisanego w przedmiocie zamówienia, oraz łączną kwotę za wykonanie usługi, tj. 1 grupa x 150 godzin x cena za 1 godzinę .

Termin złożenia oferty – 05.10.2014 r. Ofertę należy złożyć w siedzibie Kraśnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych IMPULS, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik lub w biurze projektu, ul Lubelska 94, 23-200 Krasnik.

Kryterium wyboru oferty:

 1. Oferowana cena za godzinę szkolenia z warsztatami – 70%
 2. Rodzaj doświadczenia wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z obsługi gastronomicznej, florystyki i animacji czasu wolnego  POKL- 20%
 3. Rodzaj doświadczenia zawodowego w zakresie tematyki szkolenia – 10%
 4. W przypadku trudności z wyborem (uzyskania podobnej oceny oferty) decydować będzie cena oferty.

Dodatkowe informacje:

 1. Forma płatności – przelew na rachunek osobisty lub wypłata gotówką na podstawie wypełnionych kart – wstępnej oceny predyspozycji zawodowych kandydata na etapie rekrutacji
 2. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego:

- Danuta Szydłowska , e-mail: dszydlowska@mops.krasnik.pl
 

pasek